पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जरागःश्रीकुंकुमेन दयितास्तनमण्डितेन

तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुः तदाधिम्

Close Menu